ترویج تنوع و برابری

ترویج تنوع و برابری

ترویج تنوع و برابری

ما معتقدیم همه انسان ها جدا از جنسیت و قومیت، با هر فرهنگ و پیشینه یا سبک زندگی باید مورد پذیرش و ارزش قرار گیرند

ما سعی می‌کنیم این اعتقاد را در تیم خود اجرا کنیم و از افراد مختلف در تیم خود برای رسیدن به اهداف پایان ناپذیر خود پیش برویم و تنوع محصولات خود را از هر لجاظ؛ کیفیتی و قیمتی برای افراد مختلف با نیازهای مختلف زیاد  کنیم

و اگر ما بخواهیم محصولاتمان نیازهای هر شکلی از زیباییی و سلامتی را در هر فرهنگی برآورده کند باید اعضای تیم خود را نیز متنوع و فراگیر کنیم.

برای رسیدن به این هدف ما محیط کاری ایجاد می‌کنیم و نمایندگان خود را از همه افراد، از هر قومی، پیشینه اجتماعی و جنسیت انتخاب می‌کنیم

تنوع و برابری چیزی است که ما در آبلاردو به آن اهمیت می‌دهیم.

چیزی که ما برای آن ایستاده ایم

ما معتقدیم که تیم های متنوع با دیدگاه های متنوع در درک بسیاری از ایده آل های مختلف زیبایی کمک می‌کنند و در استفاده از فرصت های نوظهور بهتر هستند D&I به خلاقیتی دامن می‌زند که به ما کمک می‌کند زیبایی را در سراسر جهام الهام بخشد.

فارسی