داستان آبلاردو

داستان آبلاردو

داستان آبلاردو

آبلاردو جزو برند های تهیه شده سال 2021 در عرصه ی دستیابی و سلامت زیبایی و بهداشتی می باشد و زیرمجموعه هلدینگ فراز طلوع راهبرد است که با اعتقاد دستیابی به تکنولوژی برتر در عرصه فناور های نوین پایه به عرصه ی هدایت زیبایی بر پایه علم طبیعی گذاشت  

همچنین در آبلاردو علم مبنی بر زیبایی و قدرت طبیعت با تحقیقات و آزمایشات در خدمت زیبایی محقق می شود و با هدایت زیبایی بر پایه کیفیت و ایمنی داشتن گروه تحقیقاتی و مدیران متعهد و مسئولیت پذیر و دلسوز تبدیل به خوشنامی و ماندگاری می شود. 

زندگی در آبلاردو

تیم ما قهرمانان ما هستند . آنها بر پایه و اساس روش کار ما در آبلاردو هستند . رهبران ما عملکرد تیم و ارتباط متقابل افراد را برای آزمایش، یادگیری و نوآوری و تحقیقات را هدایت می کنند . ما به تک تک اعضای تیم خود ایمان داریم و همه را تشویق می کنیم تا در جهت دستیابی به تکنولوژی های برتر در عرصه ی فناوری نو تلاش کنیم  

به همین خاطر شعار انگزشی بلند شو و به سمت زیبایی حرکت کن و به در رفتار سازمانی ما و زندگی کارکنان آبلاردو نقش مهمی ایفا می کند. 

فارسی