نوآری از طریق علم

نوآوری از طریق علم

نوآوری از طریق علم

نوآوری در زیبایی با توجه به شعار علم مبنی بر زیبایی و قدرت طبیعت با رعایت کیفیت و ایمنی به همراه مابقی ارکان نوآوری اصلی ترین اصول تیم کاری آبلاردو می باشد که برای این مهم دست به تشکیل گروه های تحقیقاتی و کاربردی و توسعه و مطالعه بازار زده است به شکلی که به وسیله گروه مطالعه و توسعه تمامی نیازهای مردم برای زیبایی و بهداشتی جمع آوری می شود و در اختیار گروه پیشرفته قرار گیرد تا در جهت رفع این نیاز با تحقیقات گسترده به روی مواد مورد نظر با لینی مناسب پیدا کند پس نتیجه تحقیقات جهت فرموله کردن و تولید یک محصول جدید و آزمایش های بالینی و تحققی در اختیار گروه کار برردی قرار می گیرد. 

فارسی