هیئت مدیره

هیئت مدیره آبلاردو

هیئت مدیره

هیئت مدیره بسیار متعهد، مستقل، متوازن در ترکیب و غنی شده با تنوع اعضای خود، جهت گیری های استراتژیک هلدینگ فراز طلوع راهبرد را تعیین می کند و از اجرای آنها اطمینان و نظارت می کند  

چارت سازمانی آبلاردو به شرح زیر است: 

چارت سازمانی

هیئت مدیره،مدیرعامل، مشاورین، کمیسیون ها، معاونت هاو مدیران و کارمندان اجرایی می باشد 

تنوع و مکمل بودن تخصص های صنعتی، کارآفرینی، مالی و فرامالی مدیران به این معناست که آنها برای مشارکت فعال و منظم در کارهای هیئت مدیره و کمیته تخصصی آن مثل  کمیته استراتژی و پایداری، کمیته حسابرسی، کمیته منابع انسانی و حقوقی، کمیته کمیسیون مارکتینگ و برندینگ ، کمیسیون بازرگانی ، کمیسیون تولید و تحقیق و پژوهش بصورت فعال نقش آفرینی می کنند. 

مدیران متعهد و فعال هستند و با این اعتقاد هدایت می شوند که حاکمیت سختگیرانه برای شرکت ارزش ایجاد می کند و طرحی از توسعه پایداری را شکل می دهد، آنها همیشه هنگام بیان نظرات خود، ضمن در نظر گرفتن مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی در تصمیمات خود، منافع بلند مدت مشتریان و شرکت را در درجه اول در نظرمیگیرند. 

فارسی