کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

کمیته های اجرایی مسئول مدیریت فعالیت های مختلف گروه در راستای دستورالعمل های استراتژیک تعیین شده توسط هیئت مدیره است . اعضای آن مسئول بخش های عمیاتی توابع شرکت ها به صورت سراسری می باشد. 

مدیران ارشد ، مدیران شعبه ا و منطقه ها، گروه های تحقیقاتی و نوآورانه، تعامل با برندهای همکار، گروه مطالعه و توسعه بازار ، مدیران تولید ، همکاران و گروه های جشن های استارتاپی از جمله گروه های مختلف مجموعه آبلاردو می باشد که توسط کمیته های اجرایی و تخصصی هدایت می شود.

فارسی